Skip to content
Published January 12, 2020

Lekárska fakulta Univerzity Komenského tento rok oslávila storočnicu. Hlavným poslaním fakulty je vychovávať lekárov. Fakulta je zameraná aj na vedeckovýskumnú prácu. Má viaceré pracoviská, ústavy. Jedným z nich jeFarmakologický ústav, ktorý bol založený v roku 1919. V súčasnosti funguje pod názvom Ústav farmakológie a klinickej farmakológie a prednostka je Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Výučba farmakológie sa zameriava na získanie základných informácií o liekoch a spôsoboch ich používania na praktických cvičeniach. „Študenti preberajú prípady pacientov s vybranými ochoreniami a vypracujú farmakoterapeutický plán. Výsledkom rozboru prípadu je výber lieku na základe kritérií účinnosť, bezpečnosť, vhodnosť a cena,“ uvádza ústav. Súčasťou hodnotenia informácie o liekoch je vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na vybrané témy.

Absolventi sa môžu podieľať na výrobe liekov a prípravkov v niekoľkých špecializovaných firmách. Na Slovensku je napríklad niekoľko veľkých výrobcov zameraných na prípravky na erekciu a prostatu, podporu plodnosti a pohlavných buniek. Alebo prípravkov na detoxikáciu a regeneráciu organizmu.

V rámci ústavu v máji 1997 vzniklo s podporou Ministerstva zdravotníctva SR, prvé Liekové informačné centrum (LIC). Od roku 2002  je členom medzinárodného registra liekových centier Society of Hospital Pharmacists v Australii, to združuje 52 centier z celého sveta. LIC poskytuje bezplatne nezávislé  konzultácie pre odborníkov aj laikov. Ústav poskytuje centru najmä konzultačnú činnosť.

Okrem toho sa ústav venuje aj expertíznej a oponentskej činnosti, posudzovaniu liečiv v rámci registračného procesu a spolupracuje s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.