Skip to content
Published January 27, 2020

Podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní je na Slovensku možné domáce vzdelávanie od roku 2008. Tento právny predpis umožňuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň základnej školy. Nemusí však ísť o rodiča. Rodičia môžu dať potomka vzdelávať aj inej osobe, ktorá má požadované pedagogické vzdelanie. Takouto osobou je aj Julka z Dúbravky v Bratislave.

Aké sú podmienky na domáce vzdelávanie? Každé dieťa musí byť zapísané do základnej školy. Rodič však môže požiadať o povolenie na domáce vzdelávanie, potrebné je predložiť rodný list dieťaťa, kópiu diplomu rodiča a zoznam učebníc, z ktorých sa bude dieťa učiť. Odsúhlasiť domáce vzdelávanie musí riaditeľ príslušnej základnej školy. Pre domáce vzdelávanie je potrebné zostaviť vzdelávací plán podľa školských osnov, ktorých sa musí domáce vzdelávanie pridržiavať. Rodičovi ich poskytne kmeňová škola. Žiaka musia dvakrát do roka, v januári a v júni preskúšať formou komisionálnej skúšky. Ak dieťa skúškou neprejde, musí sa vrátiť do lavice v škole.

Riaditelia škôl to však podľa skúseností rodičov, ktorí učia deti doma, nemajú radi. Dostávajú len minimum peňazí od štátu a musia riešiť administratívu.

Julka má na domáce vzdelávanie neziskový projekt „tRiEdA“. Ide  komunitné vzdelávanie skupiny pre deti 1. až 4. ročníka základnej školy, prevažne zo štvrtého obvodu hlavného mesta. Je to skupina domácich školákov, detí ktoré majú individuálny študijný plán.

Má maximálnu kapacitu 12 detí, ide o zmiešanú skupinu žiakov viacerých ročníkov. Vyučuje sa v nej blokoch. Sídli na

Batkovej ulici číslo 2.

„Naša vízia by sa dala zhrnúť do bodov: zmysel, radosť a sloboda so zodpovednosťou. Zmysel je, aby deti rozumeli prečo sa učia. Radosť, aby deti radi chodili do školy. Sloboda a zodpovednosť, aby sa deti naučili pracovať so slobodou a vďaka nej pochopili, čo je to zodpovednosť,“ povedala vedúce projektu Julka.