Skip to content

Author: admin

Montesorri škola je populárna

V bratislavskej mestskej časti Lama

funguje už od roku 1993 súkromná materská a základná škola, v ktorej vyučovanie prebieha podľa Montessori metódy. Ide o alternatívnu metódu vzdelávania. Tento model vzdelávania je na Slovensku čoraz žiadanejší.

Maria Montessori (1870 – 1952)

Školu založila Soňa Bobeková. Keď materská škola fungovala dva roky, Bobeková otvorila aj prvý ročník základnej školy. V roku 1998 založila Slovenskú asociáciu Montessori a poskytuje vzdelávanie v Montessori pedagogike. „Pocítila som, že tradičné školstvo neposkytuje deťom to, čo by im pomohlo rozvíjať svoj potenciál naplno,“ povedala Bobeková. Doplnila, že pomáha síce učiť sa systému, no ten ostáva deťmi neporozumený, pretože nepoznajú príčiny a súvislosti, často iba memorujú vedomosti. „Deti sú nútené poslúchať príkazy a stráca sa ich individualita,“ opísala Bobeková.

Maria Montessori (1870 – 1952)  bola talianska lekárka a pedagogička. Jej metóda je zameraná na podporu dieťaťa pri rozvíjaní jeho poznatkov a zručností. Dieťa by malo byť podľa tejto metódy rešpektované a považované za samostatne vyvíjajúcu sa bytosť. Učiteľ je rovnocenný partner a nie autorita, hlavnou úlohou je snaha vytvoriť vhodné prostredie pre učenie žiaka.

Montessori metóda dáva dôraz aj na pomôcky. Tieto pomôcky rozvíjajú osobnosť, tvorivosť detí. Práca s nimi je hrou a ide o zmyslový zážitok, či rozvíjanie motorických schopností.

V ružinovskej škole učia deti mediálnu výchovu

Podľa štátneho vzdelávacieho programu hlavným cieľom mediálnej výchovy je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií – schopnosti prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.

Na základnej škole na Ostredkovej ulici číslo 14 v bratislavskom Ružinove učia žiakov mediálnu výchovu ako samostatný predmet. Ponúkajú ho od 5. ročníka.

„Na hodiny chodia aj ľudia z mediálneho prostredia, z redakcií celoštátnych médií a deťom hovoria o ich profesionálnej žurnalistickej práci. Pre žiakov je to obohatenie, majú možnosť sa dozvedieť ako fungujú noviny a televízie, čo všetko je napríklad za spravodajským príspevkom. Ako vzniká, ako dlho to trvá, ako si novinári vyberajú informácie,“ opísali rodičia žiakov dobrú skúsenosť s výučbou predmetu.

Nadané deti pripravujú aj školský časopis Jazierko, či cudzojazyčný časopis Teens World. V škole funguje knižnica, v nej sú počítače s pripojením na internet.

V škole prebieha i umelecké vzdelávanie pedagógmi zo Základnej umeleckej školy (hudobné nástroje) a súkromnej ZUŠ (výtvarný a tanečný odbor). Každý rok organizujú pre žiakov plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, školy v prírode či kurz korčuľovania. Príležitostne aj jazykové pobyty vo Veľkej Británii. Od prvého ročníka vyučujú anglický jazyk, od 7. ročníka si žiaci priberajú druhý cudzí jazyk (nemecký alebo ruský jazyk) a v 8. ročníku majú predmet finančná gramotnosť.

Julka z Dúbravky učí doma 12 detí

Podľa školského zákona o výchove a vzdelávaní je na Slovensku možné domáce vzdelávanie od roku 2008. Tento právny predpis umožňuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1.stupeň základnej školy. Nemusí však ísť o rodiča. Rodičia môžu dať potomka vzdelávať aj inej osobe, ktorá má požadované pedagogické vzdelanie. Takouto osobou je aj Julka z Dúbravky v Bratislave.

Aké sú podmienky na domáce vzdelávanie? Každé dieťa musí byť zapísané do základnej školy. Rodič však môže požiadať o povolenie na domáce vzdelávanie, potrebné je predložiť rodný list dieťaťa, kópiu diplomu rodiča a zoznam učebníc, z ktorých sa bude dieťa učiť. Odsúhlasiť domáce vzdelávanie musí riaditeľ príslušnej základnej školy. Pre domáce vzdelávanie je potrebné zostaviť vzdelávací plán podľa školských osnov, ktorých sa musí domáce vzdelávanie pridržiavať. Rodičovi ich poskytne kmeňová škola. Žiaka musia dvakrát do roka, v januári a v júni preskúšať formou komisionálnej skúšky. Ak dieťa skúškou neprejde, musí sa vrátiť do lavice v škole.

Riaditelia škôl to však podľa skúseností rodičov, ktorí učia deti doma, nemajú radi. Dostávajú len minimum peňazí od štátu a musia riešiť administratívu.

Julka má na domáce vzdelávanie neziskový projekt „tRiEdA“. Ide  komunitné vzdelávanie skupiny pre deti 1. až 4. ročníka základnej školy, prevažne zo štvrtého obvodu hlavného mesta. Je to skupina domácich školákov, detí ktoré majú individuálny študijný plán.

Má maximálnu kapacitu 12 detí, ide o zmiešanú skupinu žiakov viacerých ročníkov. Vyučuje sa v nej blokoch. Sídli na

Batkovej ulici číslo 2.

„Naša vízia by sa dala zhrnúť do bodov: zmysel, radosť a sloboda so zodpovednosťou. Zmysel je, aby deti rozumeli prečo sa učia. Radosť, aby deti radi chodili do školy. Sloboda a zodpovednosť, aby sa deti naučili pracovať so slobodou a vďaka nej pochopili, čo je to zodpovednosť,“ povedala vedúce projektu Julka.

V rámci Farmakologického ústavu funguje Liekové informačné centrum 

Lekárska fakulta Univerzity Komenského tento rok oslávila storočnicu. Hlavným poslaním fakulty je vychovávať lekárov. Fakulta je zameraná aj na vedeckovýskumnú prácu. Má viaceré pracoviská, ústavy. Jedným z nich jeFarmakologický ústav, ktorý bol založený v roku 1919. V súčasnosti funguje pod názvom Ústav farmakológie a klinickej farmakológie a prednostka je Prof. MUDr. Viera Kristová, CSc.

Výučba farmakológie sa zameriava na získanie základných informácií o liekoch a spôsoboch ich používania na praktických cvičeniach. „Študenti preberajú prípady pacientov s vybranými ochoreniami a vypracujú farmakoterapeutický plán. Výsledkom rozboru prípadu je výber lieku na základe kritérií účinnosť, bezpečnosť, vhodnosť a cena,“ uvádza ústav. Súčasťou hodnotenia informácie o liekoch je vypracovanie a prezentácia seminárnej práce na vybrané témy.

Absolventi sa môžu podieľať na výrobe liekov a prípravkov v niekoľkých špecializovaných firmách. Na Slovensku je napríklad niekoľko veľkých výrobcov zameraných na prípravky na erekciu a prostatu, podporu plodnosti a pohlavných buniek. Alebo prípravkov na detoxikáciu a regeneráciu organizmu.

V rámci ústavu v máji 1997 vzniklo s podporou Ministerstva zdravotníctva SR, prvé Liekové informačné centrum (LIC). Od roku 2002  je členom medzinárodného registra liekových centier Society of Hospital Pharmacists v Australii, to združuje 52 centier z celého sveta. LIC poskytuje bezplatne nezávislé  konzultácie pre odborníkov aj laikov. Ústav poskytuje centru najmä konzultačnú činnosť.

Okrem toho sa ústav venuje aj expertíznej a oponentskej činnosti, posudzovaniu liečiv v rámci registračného procesu a spolupracuje s Uppsala Monitoring Centre v programe zameranom na bezpečnosť liekov.

Študenti piešťanskej hotelovej akadémie obsluhovali európskych politikov

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch je stredná škola s viac ako sedemdesiatročnou tradíciou a má celosvetovú prestíž. Založenie školy inicioval v roku 1946 budovateľ piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter, ktorý požiadal dietológa a diabetológa Imricha Sečanského, aby počas návštevy švajčiarskeho Lausanne získal učebné osnovy z tamojšej hotelovej školy.

Aktuálne ponúka žiakom základných škôl päťročný študijný ukončený maturitou. K dispozícií je aj internát priamo v areáli školy na Stromovej ulici. Na škole je možné absolvovať aj trojročné denné pomaturitné štúdium, denné vyššie odborné štúdium, ktoré je ukončené absolventskou skúškou azískaním absolventského diplomu. Zriaďovateľom hotelovej akadémie je Trnavský samosprávny kraj.

Počas štúdia pedagógovia kladú dôraz na prax. Študenti sa naučia ako pripravovať stravovanie i správne stolovacie návyky.

Študenti tretích ročníkov praxujú v školskej jedálni, zabezpečujú reštauračné stravovanie, raňajky, obed, večera, pod pedagogickým dozorom. Študenti štvrtých ročníkov vykonávajú prax v hotelových zariadeniach v meste, predovšetkým v kúpeľoch. Počas štúdia sa kladie dôraz aj na výučbu cudzích jazykov, najmä angličtiny a nemčiny.

Žiaci počas praxe prichádzajú do kontaktu aj s prestížnymi zákazníkmi. Napríklad, v rámci slovenského predsedníctva v OSCE (The Organization for Security and Cooperation in Europe) a ministrálu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2019, študenti pripravovali občerstvenie a obsluhovali európskych politikov.

Účes, mejkap, manikúra od študentov ako z profi salónu

Na Strednej odbornej škole kaderníctva a vizážistiky v Bratislave je atraktívna je najmä praktická výučba. Študenti už od druhého ročníka na odbornom výcviku pracujú pod dozorom pedagógov v salónoch. Učia sa tak pracovať s modernými technológiami, získavajú informácie o najnovších trendoch i komunikovať so zákazníkmi.

Výhodou je, že do salónov nie je potrebné sa objednať a najmä pre dôchodcov a študentov sú zaujímavé aj neporovnateľne nižšie ceny. Kvalita práce sa však vyrovná profesionálnym salónom. Materiály a technológie, ktoré tu používajú sú moderné. Nevýhodou je, že procedúry trvajú dlhšie, keďže každý krok žiaci konzultujú s majstrami odborného výcviku.

„Žiadna trvalá na drevené natáčky, ako sa kedysi učili kaderníčky a keď prišli do salónu nevedeli urobiť ombre a v salónoch ich v podstate všetko, čo sa týka moderných vecí museli naučiť. Na praxi sa naučia všetko,“ hodnotí spokojná zákazníčka, ktorá školské salóny navštevuje už päť rokov. „ Nikdy som po odchode zo salónu pri pohľade do zrkadla neplakala a nemusela si doma ihneď umyť vlasy a sama ich dostrihať. Ak si žiak nie je istý, zavolá majsterku a tá mu poradí,“ dodala.

Na škole je možné študovať 4 – ročné študijné odbory: kozmetik, kaderník – vizážista, telová kozmetika, 3-ročný učebný odbor kaderník, manikér- pedikér, 2-ročné nadstavbové štúdium vlasová kozmetika a nadstavbové štúdium starostlivosť o ruky a nohy, 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium kozmetik, kaderník-vizážista a telová kozmetika. Zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

Škola je najmä pre dievčatá, no nájde sa tu aj zopár chlapcov. Žiaci sú úspešní na celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Uplatnenie absolventov na trhu práce je vysoké, na úrade práce neskončí takmer nik, viacerí pokračujú aj v štúdiu na vysokých školách a niektorí sa do školy vrátili ako učitelia odborných predmetov.

Škola pre deti so sluhovým postihnutím má viac ako sto ročnú tradíciu

Najstaršou školou pre sluchovo postihnutých na Slovensku je Spojená internátna škola v Kremnici, ktorá do konca roka 2018 mala názov Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu v Kremnici. Táto vzdelávacia inštitúcia vznikla ešte v roku 1903 a aj v súčasnosti má celoslovenskú pôsobnosť. Má internátny režim s týždennou prevádzkou. Reálne ju však navštevujú najmä žiaci z okolia Kremnice a ostatných miest Banskobystrického kraja. Zriaďovateľom tejto vzdelávacej inštitúcie je Okresný úrad Banská Bystrica.

Žiaci so sluchovým postihnutím si v tejto škole plnia rovnaké ciele vzdelávania ako ostatní ich rovesníci v bežných základných školách, dôležité však je, aby nadobudli predovšetkým rozvinuté spôsobilosti, ktoré vyplývajú z ich sluchového postihnutia, najmä získanie komunikačných schopností pre svoju nezávislú existenciu.

Aktuálne má kremnická škola zložky: Špeciálna materská škola, Základná škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Školský internát a Školský klub.

Priemerný počet žiakov sa pohybuje okolo stovky, polovica z toho v základnej škole. V minulom školskom roku na škole učilo 24 učiteľov na plný úväzok, traja učitelia na čiastočný úväzok, tri asistentky učiteľa, sedem vychovávateľov a traja pomocní vychovávatelia.

Škola vydáva časopis a funguje pri nej aj Občianske združenie detí a mládeže so sluchovým postihnutím Kremko.